Të drejtat e konsumatorit në Shqipëri


Sipas Ligjit Nr.9902 datë 17.4.2008, të drejtat bazë të konsumatorëve shqiptarë janë:


  • e drejta e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës
  • e drejta e mbrojtjes së interesave ekonomike
  • e drejta për t’u ankuar
  • e drejta për të kërkuar kompensim
  • e drejta për edukim
  • e drejta për të marrë informacion
  • e drejta për të patur akses në shërbimet publike
  • e drejta për mbrojtje ligjore
  • e drejta për t’u organizuar në shoqata ose unione që synojnë mbrojtjen e interesave të konsumatorit në organe vendim-marrëse.